ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಮಾ ನವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಿಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ – ಆದರೆ ಇದು ಕಾಲದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಅನುಭವ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ – ಏನು ಅರ್ಥ?

ಸೆಕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *